Gurdwara Sri Hemkunt sahib
Gurdwara Sri Bangla Sahib
Gurdwara Shri Guru Nanak Dev Ji
GURUDWARA SRI TARN TARN SAHIB
Gurudwara Sri Hazur Sahib Nanded
Sri Harmandir Sahib
Gurdwara Guru Gobind Singh Ji, Mandi
Panj Takht
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Friday, 06-Mar-2015
Katha Hukamnama Sri Darbar Sahib
Friday, 06-Mar-2015
Shabad Kirtan Sri Darbar Sahib
Friday, 06-Mar-2015
Hukamnama Sri Bangla Sahib
Friday, 06-Mar-2015
Katha Sri Bangla Sahib
Friday, 06-Mar-2015

Click on Video/audio link below to watch/listen Video/Audio recoding of today's
"Hukamnama/Katha from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar"

[March, 06, 2015, Friday]

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB

sUhI mhlw 1 ]

myrw mnu rwqw gux rvY min BwvY soeI ] gur kI pauVI swc kI swcw suKu hoeI ] suiK shij AwvY swc BwvY swc kI miq ikau tlY ] iesnwnu dwnu suigAwnu mjnu Awip ACilE ikau ClY ] prpMc moh ibkwr Qwky kUVu kptu n doeI ] myrw mnu rwqw gux rvY min BwvY soeI ]1] swihbu so swlwhIAY ijin kwrxu kIAw ] mYlu lwgI min mYilAY iknY AMimRqu pIAw ] miQ AMimRqu pIAw iehu mnu dIAw gur pih molu krwieAw ] AwpnVw pRBu shij pCwqw jw mnu swcY lwieAw ] iqsu nwil gux gwvw jy iqsu Bwvw ikau imlY hoie prwieAw ] swihbu so swlwhIAY ijin jgqu aupwieAw ]2] Awie gieAw kI n AwieE ikau AwvY jwqw ] pRIqm isau mnu mwinAw hir syqI rwqw ] swihb rMig rwqw sc kI bwqw ijin ibMb kw kotu auswirAw ] pMc BU nwieko Awip isrMdw ijin sc kw ipMfu svwirAw ] hm AvgixAwry qU suix ipAwry quDu BwvY scu soeI ] Awvx jwxw nw QIAY swcI miq hoeI ]3] AMjnu qYsw AMjIAY jYsw ipr BwvY ] smJY sUJY jwxIAY jy Awip jwxwvY ] Awip jwxwvY mwrig pwvY Awpy mnUAw lyvey ] krm sukrm krwey Awpy kImiq kaux AByvey ] qMqu mMqu pwKMfu n jwxw rwmu irdY mnu mwinAw ] AMjnu nwmu iqsY qy sUJY gur sbdI scu jwinAw ]4] swjn hovin Awpxy ikau pr Gr jwhI ] swjn rwqy sc ky sMgy mn mwhI ] mn mwih swjn krih rlIAw krm Drm sbwieAw ] ATsiT qIrQ puMn pUjw nwmu swcw BwieAw ] Awip swjy Qwip vyKY iqsY Bwxw BwieAw ] swjn rWig rMgIlVy rMgu lwlu bxwieAw ]5] AMDw AwgU jy QIAY ikau pwDru jwxY ] Awip musY miq hoCIAY ikau rwhu pCwxY ] ikau rwih jwvY mhlu pwvY AMD kI miq AMDlI ] ivxu nwm hir ky kCu n sUJY AMDu bUfO DMDlI ] idnu rwiq cwnxu cwau aupjY sbdu gur kw min vsY ] kr joiV gur pih kir ibnµqI rwhu pwDru guru dsY ]6] mnu prdysI jy QIAY sBu dysu prwieAw ] iksu pih Kol@au gMTVI dUKI Bir AwieAw ] dUKI Bir AwieAw jgqu sbwieAw kauxu jwxY ibiD myrIAw ] Awvxy jwvxy Kry frwvxy qoit n AwvY PyrIAw ] nwm ivhUxy aUxy JUxy nw guir sbdu suxwieAw ] mnu prdysI jy QIAY sBu dysu prwieAw ]7] gur mhlI Gir AwpxY so Brpuir lIxw ] syvku syvw qW kry sc sbid pqIxw ] sbdy pqIjY AMku BIjY su mhlu mhlw AMqry ] Awip krqw kry soeI pRBu Awip AMiq inrMqry ] gur sbid mylw qW suhylw bwjMq Anhd bIxw ] gur mhlI Gir AwpxY so Birpuir lIxw ]8] kIqw ikAw swlwhIAY kir vyKY soeI ] qw kI kImiq n pvY jy locY koeI ] kImiq so pwvY Awip jwxwvY Awip ABulu n Buley ] jY jY kwru krih quDu Bwvih gur kY sbid Amuley ] hIxau nIcu krau bynµqI swcu n Cofau BweI ] nwnk ijin kir dyiKAw dyvY miq sweI ]9]2]5]
Sukrvwr, 22 P`gx (sMmq 546 nwnkSwhI)
(AMg:766)
Translate