Gurdwara Sri Hemkunt sahib
Gurdwara Sri Bangla Sahib
Gurdwara Shri Guru Nanak Dev Ji
GURUDWARA SRI TARN TARN SAHIB
Gurudwara Sri Hazur Sahib Nanded
Sri Harmandir Sahib
Gurdwara Guru Gobind Singh Ji, Mandi
Panj Takht
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Wednesday, 06-May-2015
Katha Hukamnama Sri Darbar Sahib
Wednesday, 06-May-2015
Shabad Kirtan Sri Darbar Sahib
Wednesday, 06-May-2015
Hukamnama Sri Bangla Sahib
Wednesday, 06-May-2015
Katha Sri Bangla Sahib
Wednesday, 06-May-2015

Click on Video/audio link below to watch/listen Video/Audio recoding of today's
"Hukamnama/Katha from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar"

[May, 06, 2015, Wednesday]

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB

DnwsrI mhl 5

qum dwqy Twkur pRiqpwlk nwiek Ksm hmwry ] inmK inmK qum hI pRiqpwlhu hm bwirk qumry Dwry ]1] ijhvw eyk kvn gun khIAY ] bysumwr byAMq suAwmI qyro AMqu n ikn hI lhIAY ]1] rhwau ] koit prwD hmwry KMfhu Aink ibDI smJwvhu ] hm AigAwn Alp miq QorI qum Awpn ibrdu rKwvhu ]2] qumrI srix qumwrI Awsw qum hI sjn suhyly ] rwKhu rwKnhwr dieAwlw nwnk Gr ky goly ]3]12]
bu`Dvwr, 23 vYswK (sMmq 547 nwnkSwhI)
(AMg:673)
Translate