Gurdwara Sri Hemkunt sahib
Gurdwara Sri Bangla Sahib
Gurdwara Shri Guru Nanak Dev Ji
GURUDWARA SRI TARN TARN SAHIB
Gurudwara Sri Hazur Sahib Nanded
Sri Harmandir Sahib
Gurdwara Guru Gobind Singh Ji, Mandi
Panj Takht
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Saturday, 29-Aug-2015
Katha Hukamnama Sri Darbar Sahib
Saturday, 29-Aug-2015
Shabad Kirtan Sri Darbar Sahib
Saturday, 29-Aug-2015
Hukamnama Sri Bangla Sahib
Saturday, 29-Aug-2015
Katha Sri Bangla Sahib
Saturday, 29-Aug-2015

Click on Video/audio link below to watch/listen Video/Audio recoding of today's
"Hukamnama/Katha from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar"

[August, 29, 2015, Saturday]

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB

rwgu sUhI CMq mhlw 1 Gru 4 ]
<>siqgur pRswid]

ijin kIAw iqin dyiKAw jgu DMDVY lwieAw ] dwin qyrY Git cwnxw qin cMdu dIpwieAw ] cMdo dIpwieAw dwin hir kY duKu AMDyrw auiT gieAw ] gux jM\ lwVy nwil sohY priK mohxIAY lieAw ] vIvwhu hoAw soB syqI pMc sbdI AwieAw ] ijin kIAw iqin dyiKAw jgu DMDVY lwieAw ]1] hau bilhwrI swjnw mIqw AvrIqw ] iehu qnu ijn isau gwifAw mnu lIAVw dIqw ] lIAw q dIAw mwnu ijn@ isau sy sjn ikau vIsrih ] ijn@ idis AwieAw hoih rlIAw jIA syqI gih rhih ] sgl gux Avgxu n koeI hoih nIqw nIqw ] hau bilhwrI swjnw mIqw AvrIqw ]2] guxw kw hovY vwsulw kiF vwsu leIjY ] jy gux hovin@ swjnw imil swJ krIjY ] swJ krIjY guxh kyrI Coif Avgx clIAY ] pihry ptMbr kir AfMbr Awpxw ipVu mlIAY ] ijQY jwie bhIAY Blw khIAY Joil AMimRqu pIjY ] guxw kw hovY vwsulw kiF vwsu leIjY ]3] Awip kry iksu AwKIAY horu kry n koeI ] AwKx qw kau jweIAY jy BUlVw hoeI ] jy hoie BUlw jwie khIAY Awip krqw ikau BulY ] suxy dyKy bwJu kihAY dwnu AxmMigAw idvY ] dwnu dyie dwqw jig ibDwqw nwnkw scu soeI ] Awip kry iksu AwKIAY horu kry n koeI ]4]1]4]
SnIvwr 13 BwdoN (sMmq 547 nwnkSwhI)
(AMg:765)
Translate