Gurdwara Sri Hemkunt sahib
Gurdwara Sri Bangla Sahib
Gurdwara Shri Guru Nanak Dev Ji
GURUDWARA SRI TARN TARN SAHIB
Gurudwara Sri Hazur Sahib Nanded
Sri Harmandir Sahib
Gurdwara Guru Gobind Singh Ji, Mandi
Panj Takht
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Monday, 27-Jun-2016
Katha Hukamnama Sri Darbar Sahib
Monday, 27-Jun-2016
Shabad Kirtan Sri Darbar Sahib
Monday, 27-Jun-2016
Hukamnama Sri Bangla Sahib
Monday, 27-Jun-2016
Katha Sri Bangla Sahib
Monday, 27-Jun-2016

Click on Video/audio link below to watch/listen Video/Audio recoding of today's
"Hukamnama/Katha from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar"

[June, 27, 2016, Monday]

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB

slok m: 3 ]

kwmix qau sIgwru kir jw pihlW kMqu mnwie ] mqu syjY kMqu n AwveI eyvY ibrQw jwie ] kwmix ipr mnu mwinAw qau bixAw sIgwru ] kIAw qau prvwxu hY jw shu Dry ipAwru ] Bau sIgwru qbol rsu Bojnu Bwau kryie ] qnu mnu saupy kMq kau qau nwnk Bogu kryie ]1] m: 3 ] kwjl PUl qMbol rsu ly Dn kIAw sIgwru ] syjY kMqu n AwieE eyvY BieAw ivkwru ]2] m: 3 ] Dn ipru eyih n AwKIAin bhin iekTy hoie ] eyk joiq duie mUrqI Dn ipru khIAY soie ]3] pauVI ] BY ibnu Bgiq n hoveI nwim n lgY ipAwru ] siqguir imilAY Bau aUpjY BY Bwie rMgu svwir ] qnu mnu rqw rMg isau haumY iqRsnw mwir ] mnu qnu inrmlu Aiq sohxw ByitAw ik®sn murwir ] Bau Bwau sBu iqs dw so scu vrqY sMswir ]9]
somvwr, 14 hwV (sMmq 548 nwnkSwhI)
(AMg:788)
Translate