Gurdwara Sri Hemkunt sahib
Gurdwara Sri Bangla Sahib
Gurdwara Shri Guru Nanak Dev Ji
GURUDWARA SRI TARN TARN SAHIB
Gurudwara Sri Hazur Sahib Nanded
Sri Harmandir Sahib
Gurdwara Guru Gobind Singh Ji, Mandi
Panj Takht
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Friday, 25-Apr-2014
Katha Hukamnama Sri Darbar Sahib
Friday, 25-Apr-2014
Shabad Kirtan Sri Darbar Sahib
Friday, 25-Apr-2014
Hukamnama Sri Bangla Sahib
Friday, 25-Apr-2014
Katha Sri Bangla Sahib
Friday, 25-Apr-2014

Click on Video/audio link below to watch/listen Video/Audio recoding of today's
"Hukamnama/Katha from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar"

[April, 25 2014, Friday]

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB

sUhI mhlw 5 ]

mhw Agin qy quDu hwQ dy rwKy pey qyrI srxweI ] qyrw mwxu qwxu ird AMqir hor dUjI Aws cukweI ]1] myry rwm rwie quDu iciq AwieAY aubry ] qyrI tyk Brvwsw qum@rw jip nwmu qum@wrw auDry ]1] rhwau ] AMD kUp qy kwiF lIey qum@ Awip Bey ikrpwlw ] swir sm@wil srb suK dIey Awip kry pRiqpwlw ]2] AwpxI ndir kry prmysru bMDn kwit Cfwey ] AwpxI Bgiq pRiB Awip krweI Awpy syvw lwey ]3] Brmu gieAw BY moh ibnwsy imitAw sgl ivsUrw ] nwnk dieAw krI suKdwqY ByitAw siqguru pUrw ]4]5]52]
Su`krvwr 12 vYswK (sMmq 546 nwnkSwhI)
(AMg:748)
Translate