Gurdwara Sri Hemkunt sahib
Gurdwara Sri Bangla Sahib
Gurdwara Shri Guru Nanak Dev Ji
GURUDWARA SRI TARN TARN SAHIB
Gurudwara Sri Hazur Sahib Nanded
Sri Harmandir Sahib
Gurdwara Guru Gobind Singh Ji, Mandi
Panj Takht
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Wednesday, 01-Oct-2014
Katha Hukamnama Sri Darbar Sahib
Wednesday, 01-Oct-2014
Shabad Kirtan Sri Darbar Sahib
Wednesday, 01-Oct-2014
Hukamnama Sri Bangla Sahib
Wednesday, 01-Oct-2014
Katha Sri Bangla Sahib
Wednesday, 01-Oct-2014

Click on Video/audio link below to watch/listen Video/Audio recoding of today's
"Hukamnama/Katha from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar"

[October, 01, 2014, Wednesday]

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB

slok mÚ 1 ]

hau ivic AwieAw hau ivic gieAw ] hau ivic jMimAw hau ivic muAw ] hau ivic idqw hau ivic lieAw ] hau ivic KitAw hau ivic gieAw ] hau ivic sicAwru kUiVAwru ] hau ivic pwp puMn vIcwru ] hau ivic nrik surig Avqwru ] hau ivic hsY hau ivic rovY ] hau ivic BrIAY hau ivic DovY ] hau ivic jwqI ijnsI KovY ] hau ivic mUrKu hau ivic isAwxw ] moK mukiq kI swr n jwxw ] hau ivic mwieAw hau ivic CwieAw ] haumY kir kir jMq aupwieAw ] haumY bUJY qw dru sUJY ] igAwn ivhUxw kiQ kiQ lUJY ] nwnk hukmI ilKIAY lyKu ] jyhw vyKih qyhw vyKu ]1] mhlw 2 ] haumY eyhw jwiq hY haumY krm kmwih ] haumY eyeI bMDnw iPir iPir jonI pwih ] haumY ikQhu aUpjY ikqu sMjim ieh jwie ] haumY eyho hukmu hY pieAY ikriq iPrwih ] haumY dIrG rogu hY dwrU BI iesu mwih ] ikrpw kry jy AwpxI qw gur kw sbdu kmwih ] nwnku khY suxhu jnhu iequ sMjim duK jwih ]2] pauVI ] syv kIqI sMqoKIeˆØI ijn@I sco scu iDAwieAw ] En@I mMdY pYru n riKE kir suik®qu Drmu kmwieAw ] En@I dunIAw qoVy bMDnw AMnu pwxI QoVw KwieAw ] qUM bKsIsI Aglw inq dyvih cVih svwieAw ] vifAweI vfw pwieAw ]7]
bu`Dvwr 16 A`sU (sMmq 546 nwnkSwhI)
(AMg:466)
Translate